HemTips MatTips Omräkningstabell Symboler Kontakt
Undvik dyra skador i kök och badrum
Genom att förebygga och handla snabbt om något händer kan du minimera riskerna för allvarliga skador i ditt hus eller lägenhet. Bor du i lägenhet är det viktigt att du tar kontakt med styrelsen eller hyresvärden vid misstanke om läckage eller vattenskada. Därefter bestäms vem som gör vad i kontakterna med hantverkare och försäkringsbolag.
Innertak
Håll koll på missfärgningar i taket. Några av de värsta vattenskadorna brukar kommafrån rör i tak och golv eller från grannar.
• Kontakta styrelsen eller hyresvärden om du ser fläckar i taket som du tror är fuktfläckar.
Diskbänk
Ha inte för mycket prylar under diskhon så du ej ser de olika rören. Du ska snabbt kunna komma åt ballofixventilen för att stänga av vattnet.
• Känn på rören emellanåt så det inte är fuktigt och droppar
• Droppande kranar ska tätas/byte av packning direkt eller bytas ut om de är för
gamla.
Diskmaskin
• Se till att vara hemma när diskmaskinen går.
• Kolla upp så du vet var ballofixventilerna sitter så du snabbt kan stänga av.
• Stäng av vattnet till diskmaskinen när den inte används, brukar finnas på kranarmaturen
• Se till att det finns ett droppskydd under maskinen, då ser du också om det läcker.
Kyl och frys
Strömavbrott på semestern, kyl- och frys med ismaskin har orsakat stora vattenskador för att det läckt i vattenröret som även det kan ha anslutits felaktigt.
• Vid långsemester är det bättre att tömma och stänga av frysen. Så slipper du vara orolig för eventuell strömavbrott och/eller läckage.
• Frosta av isen regelbundet.
• Droppskydd på golvet
Fönster
Fönster brukar hålla tätt, men är de öppna kan det få allvarliga konsekvenser.
• Håll fönster stängda när du inte är hemma och förstås vid regnoväder.
• Se till att tätningslisterna är funktionsdugliga.
Radiatorer
Bor du i lägenhet och radiatorn/elementet börjar läcka, meddela styrelsen/hyresvärden snarast.
• Vid stor plötslig läcka – tillkalla jouren. I trapphuset bör finnas information med kontakter.
Tips! Ballofixventiler
Kolla upp var ballofixventilerna sitter så du snabbt kan stänga av vattnet utifall något skulle hända, för att minimera dyrbar vattenskada. Finns det inga kan man installera.
Undvik dyra skador i badrum
Kakel och klinker åldras inte och kan se nytt ut, men däremot åldras tätskiktet bakom och börjar läcka. På 1960-talet satt vi i badkaret och duschade, sedan reste vi oss upp och duschade och numera står vi på badrumsgolvet och duschar vilket medför att vattnet sprutar på kakel och klinker vilket ger större påfrestning på fogmassa och tätskikt.(Bostadsrätterna)
Kakel och klinker
• Kolla fogmassan speciellt mellan golv och vägg och åtgärda innan det gått för långt och hål uppstått.
• Tätskiktskador kan också uppstå när bostadsinnehavaren själv har renoverat badrummet och gjort det felaktigt, eller hantverkaren har gjort ett dåligt jobb.
• Behöver du borra i kaklet eller i våtrumstapeten, var försiktig och använd rikligt med silikon så att fuktspärren fungerar.
Golv och golvbrunn
• Dålig lukt från golvbrunnen uppstår när vattenlåset torkat ut. Vattenlåset fungerar som ett luktlås mellan avloppssystemet och lägenheten. I normalfall är det undertryck i badrummet
och luften sugs ut med självdrag eller ventilation. Men har vattenlåset torkat ut, sugs lukten från avloppssystemet och in i lägenheten. Vid extrem hög värme behövs inte många dagar innan vattenlåset är uttorkat.
• Åker du bort/semester, be din granne att även vattna golvbrunnen (spola) ihop med blomvattningen.
• Plastmatta i badrummet som börjar bukta, är det första tecknet på vattenskada.
• Rensa golvbrunnen regelbundet så det inte svämmar över. Se till att vattnet rinner ner snabbt i golvbrunnen.
Handfat
• Droppande kranar. Täta, byt packning eller byt kran om de är för gamla.
Toalettstol
• Se till att det är ordentligt med silikon runt toalettstolens fäste i golvet.
• Byt ut/skruva till spolmekanismen i toalettstolen om vattnet ej slutar rinna.

 

Badkar eller dusch
Badkar är säkrare än dusch eftersom vattnet rinner ner i ett rör och inte på väggar och golv. *Se under kakel och klinker.
Tröskel
Bra badrum har en ordentlig tröskel så vattnet håller sig i badrummet, speciellt viktigt om det är dåligt/felaktigt fall på badrumsgolvet.
Tvättmaskin
Bäst är att det finns en redan förberedd röranslutning för tvättmaskin.
• Se till att vara hemma när tvättmaskinen är igång.
• Innan du installerar tvättmaskin se till att det finns golvbrunn och tätskikt, enligt Boverkets byggregler.
Renovering eller ombyggnad av lägenhet (brf)
Viktigt att tänka på vid renovering eller ombyggnad är att gällande lagar, regler och praxis inom respektive område samt föreningens stadgar måste följas. Arbeten ska utföras fackmannamässigt. Ändringar får ej utföras om de påverkar fastighetens ventilation, el, vatten eller avlopp. Här följer några exempel om vad som kan krävas.
Renovering som ej kräver styrelsens tillstånd
Målning, tapetsering, utbyte av köksinredning, omläggning av golv (ej våtrum). Är du osäker kontakta styrelsen.

Renovering/ombyggnad som KRÄVER styrelsens tillstånd
Väsentliga förändringar avses ingrepp i bärande konstruktion, ändringar av gas-, vatten-, avloppsledningar och ventilation, eller sådant som är till påtaglig skada för föreningen.

Ombyggnad som KRÄVER bygganmälan/bygglov hos Byggnadsnämnden
En anmälan till kommunens byggnadsnämnd kan behövas om du avser att förändra planlösning i lägenheten.
Är du osäker på om det behövs, kontakta Byggnadsnämnden. En anmälningspliktig åtgärd får ej påbörjas innan en anmälan gjorts och startbesked från Byggnadsnämnden.
Se Allmänna regler för ombyggnadsarbeten och på: www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/anmalan/
Att söka tillstånd
Ingrepp i bärande konstruktioner kräver utöver styrelsens tillstånd, dessutom bygganmälan/bygglov från Byggnadsnämnden. I ansökan ska redogöras för vad som ska byggas om, tillvägagångssätt, utvalda entreprenörer för arbetet, deras behörighetsintyg, ritningar samt eventuella beräkningar. Arbetena får under inga omständigheter påbörjas utan styrelsens skriftliga tillstånd.

Speciella regler – Kök, våtutrymmen, elinstallation, bärande väggar
Renovering av kök. Ingrepp i befintliga avlopps, vatten eller värmeledningar: Rörarbeten skall utföras av auktoriserad firma, med för arbetet samtliga erforderliga behörigheter. Intyg att arbetet utförts enligt branschreglerna ”Säker Vatteninstallation” ska lämnas till styrelsen.
Renovering av våtutrymmen (wc, dusch, bad): Vid våtrumsrenovering ska tätskiktet (fuktspärren) utföras av firma som är certifierad enligt PER eller GVK. Detta är även ett försäkringskrav. Protokoll för egenkontroll ska överlämnas till styrelsen.
Elinstallationer, ändringar och nyinstallationer: El-arbeten ska utföras av auktoriserad firma, med för arbetet samtliga erforderliga behörigheter. Protokoll för egenkontroll skall lämnas till styrelsen tillsammans med övriga handlingar.
Ingrepp i bärande väggar och bjälklag: Byggarbeten ska utföras av behörig firma, med för arbetet samtliga erforderliga behörigheter. Vid ingrepp i bärande väggar eller bjälklag ska konstruktionsberäkningar utföras av konstruktör.
Styrkande dokument: Det ska gå att styrka att de hantverkare som anlitats har F-skattsedel och att arbetet är fackmannamässigt utfört. På begäran ska kvitton och fakturor från den som utfört arbetet kunna uppvisas. Föreningen ska ges möjlighet att besikta arbetena.
I samband med ansökan skall entreprenörernas behörighetsintyg enligt ovan bifogas.
Allmänna regler för ombyggnadsarbeten
• Skriv alltid ett avtal när ni anlitar en entreprenör. Det fyller två syften, dels som bevis vid en eventuell tvist och dels för att undvika missförstånd. Information och blanketter för detta hittar du hos Konsumentverket.
• Kolla med Skattemyndigheten att entreprenören har F-skattsedel – Detta innebär att det är entreprenören och inte du som ska betala arbetsgivaravgifter. Detta ska också stå klart och tydligt på fakturan.
• Entreprenören ska vara ansvarsförsäkrad för den typ av arbete som skall utföras.
– Be att få se kopia av de försäkringsbrev som entreprenören uppger finns. Kolla försäkringsdatum.
– Kontrollera att du i förekommande fall är medförsäkrad och att de arbeten som skall utföras omfattas av försäkringen.
– Utöver ansvarsförsäkring är det bra att entreprenören har färdigställandeförsäkring och byggfelsförsäkring.
– Vid arbeten där produktionskostnaden överstiger 10 basbelopp (476 000 kr/2021) är det praxis att dessa försäkringar är tecknade.
– En färdigställandeförsäkring gäller för färdigställande av avtalade arbeten fram till dess arbetet är slutbesiktigat och godkänt. En byggfelsförsäkring gäller efter det att arbetet slutbesiktigats och godkänts och skall gälla för fel som upptäcks därefter.
• Arbeten i våtutrymme ska utföras enligt BBV 10. (Byggkeramikrådets branschregler för våtrum) Det vill säga fackmannamässigt av behörig hantverkare.
• Husets värmesystem är dimensionerat efter ett visst antal element/radiatorer, om borttagandet av ett element kräver ny intrimmning av systemet kommer/kan kostnaden för detta debiteras bostadsrättsinnehavaren.
• Ombyggnader som kräver tillstånd från styrelsen och/eller byggnadsnämnden
Ingrepp i bärande konstruktion, bjälklag, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, vatten, ventilation, rivning av väggar eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Mer info om vilka åtgärder som kräver anmälan och hur man gör finns på Boverket.
• Rivning av vägg eller bärande konstruktioner
Bostadsrättsinnehavare eller styrelse kan inte avgöra till exempel var bärande eller icke-bärande konstruktioner finns i lägenheten. Om en boende vill riva eller på annat sätt bygga om en vägg, kräver föreningen därför att den boende anlitar en behörig byggnadsingenjör som utfärdar intyg på att väggen ifråga inte är bärande. Kostnaden att anlita byggnadsingenjör står den boende för. Ingrepp i bärande konstruktioner kräver utöver styrelsens tillstånd dessutom bygglov av Byggnadsnämnden.
• Bostadsrättsinnehavaren ansvarig
Brf-innehavaren står själv ansvarig för de kostnader och eventuella investeringar som föreningen enligt lagar och förordningar kan åläggas, om de direkt har samband med brf-innehavarens ombyggnadsarbeten. Allt arbete ska utföras fackmannamässigt.
• Våtrumsrenovering
Vid våtrumsrenovering ska tätskiktet (fuktspärren) utföras av firma som är certifierad enligt PER eller BVK. Detta är ett försäkringskrav. Rivning av våtrum, kök, väggar är i regel dammiga. Sätt lock för frånluftsventilen för att undvika nedsmutsade ventilationskanaler.

Läs igenom Konsumentverkets information vid renovering innan hantverkare anlitas och ombyggnad påbörjas.